Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname van In
Shape Gym. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene voorwaarden, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. In Shape Gym is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 78449189

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. In Shape Gym drijft een onderneming die onder meer kracht en kickboks trainingen, outdoor trainingen (in de vorm van zogenaamde “reguliere trainingen” en “trainingstrajecten”) voor particulieren verzorgt onder de naam In Shape Gym”. Ook verzorgt In Shape Gym lessen lichamelijke opvoeding op scholen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen In Shape Gym en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene
 3. Iedere rechtsverhouding inzake een training met In Shape Gym valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
 4. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
 5. Als een bepaling uit deze Algemene voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het In Shape Gym toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen In Shape Gym en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online registratie. Een contract wordt voor een contractsperiode van 3 of 6 maanden afgesloten. Een contractsperiode gaat direct in na de betaling van de eerste maand. Voor alle contracten geldt de wettelijke 14 dagen bedenktijd, binnen deze periode kan een contract ontbonden worden. De dagen dat er gebruik is gemaakt van de dienstverlening dient wel afgerekend te worden. De bedenktijd van 14 dagen gaat in vanaf inschrijfdatum en niet vanaf startdatum.
 2. Acties zijn enkel eenmalig geldig bij het afsluiten van een abonnement. Kortingsacties voor een nieuw lidmaatschap zijn uitgesloten indien ooit al korting verschaft is bij eerste deelname of indien iemand minder dan 3 maanden nog lid is geweest. Verlengingsacties zijn wel toegestaan voor huidige leden.
 3. De abonnementsprijzen gelden bij een overeenkomst van 3, 6 of 12 maanden. Indien er geen verlenging van 6 of 12 maanden plaatsvindt schakelt het abonnement over op een per maand opzegbaar abonnement welke 10 euro hoger geprijsd is dan het reguliere abonnement. Bij dit maandelijks opzegbaar abonnement geldt tevens een kalendermaand
 4. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van In Shape Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
 5. Voor In Shape Gym ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
 6. Aanmeldingen voor de trainingprogramma’s dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
 7. In Shape Gym is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van Small group lessen gaan altijd pas door bij minimaal 2 aanmeldingen en kunnen geannuleerd worden bij minder dan 2 deelnemers.
 8. In Shape Gym behoudt zich het recht maximaal 30 dagen per jaar wegens onmacht, feestdagen, schoolvakantie en/of weersomstandigheden te Lid heeft hierbij geen recht op restitutie of tegemoetkoming van het lesgeld. Bij bepaling van de contributie is hiermee rekening gehouden.
 9. Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 10%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte ervan geven geen recht op ontbinding.

BETALING

 1. Betalingen dienen te geschieden via bankoverschrijving of per automatische incasso.
 2. In Shape Gym heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ook hier geldt het tegoed wordt enkel toegekend aan het einde van je contractperiode. Na een achterstand van 3 maanden wordt het abonnement automatisch beëindigd per einde contractdatum. Bij een maandelijks opzegbaar abonnement, gebeurt dit direct na 3 maanden achterstand.
 3. Door niet tijdige ontvangst door In Shape Gym van verschuldigde bedragen bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of om ongeacht welke andere reden van niet tijdig betalen, wordt de incasso nogmaals aangeboden. In Shape Gym is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratie kosten in rekening te brengen. Lid kan ook zelfstandig de achterstand betalen vanuit de app met ideal.
 4. Heb je een 12 maanden contract? Dan heb je binnen deze periode recht op een bevriezing van maximaal 4 weken. Deze aantal weken betaal je wel maar krijg je aan het einde van je contract in de vorm van tegoeddagen boven op je Bij een 6 maanden abonnement geldt een maximale bevriezing van 2 weken, binnen de contractperiode. Vanaf het moment dat je abonnement over is gegaan in een maandelijks opzegbaar abonnement, vervalt het recht om te bevriezen. Bij ziekte/ blessure heeft het lid recht op een langdurige bevriezing, deze wordt enkel toegekend bij het overhandigen van een briefje van de dokter of therapeut waarin het sporten (tijdelijk) wordt afgeraden.
  1. Binnen een tegoedperiode die je hebt gekregen naar aanleiding van een bevriezing of compensatie, is het niet mogelijk om gebruik te maken van een bevriezing.
  2. In Shape Gym behoudt zich het recht voor een les bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 5. Buitengewone omstandigheden leveren voor In Shape Gym altijd overmacht op en ontheffen In Shape Gymvan haar Bij blijvende overmacht is In Shape Gym ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. In Shape Gym is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 7. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door In Shape Gym van de training worden Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.
 8. In Shape Gym behoudt zich het recht voor de tarieven van In Shape Gym telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het afsluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

ANNULERING TRAININGSPROGRAMMA OF ABONNEMENT DOOR DE DEELNEMER, CONTRACTPARTNER Of WEDERPARTIJ

 1. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en maximaal een week vóór de startdatum. In Shape Gym bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.
 2. Opzegging van een contract ( alleen schriftelijk, een mail naar info@inshapegym.nl ) dient voor de 1ste van de maand te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzeggen kan alleen nadat de gehele contractperiode is Bij een verlenging geldt een nieuw contracttermijn van 6 of 12 maanden. Uitzondering hierop is wanneer het lid verhuisd buiten de regio en dit schriftelijk kan aantonen door een uitschrijving.
 3. De kosten voor de deelnemer, contractspartner of wederpartij bij een Trainingsprogramma zijn:
  1. annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het trainingstraject: kosteloos;
  2. 6 tot 4 dagen voor aanvang van het trainingstraject: 25% van het factuurbedrag;
  3. 3 tot 2 dagen voor aanvang van het trainingstraject: 50% van het factuurbedrag;
  4. 1 tot 2 dagen voor aanvang van het trainingstraject: 75% van het factuurbedrag;
 4. Een personal training dient minimaal 24 uur van tevoren afgemeld te worden anders vervalt deze. De wachttijd van de trainer bij te laat komen is maximaal 15 minuten.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. In Shape Gym, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Deelname aan trainingen van In Shape Gym geschiedt op eigen risico.
 2. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van In Shape Gym, haar medewerkers en trainers, is In Shape Gym niet aansprakelijk.
 3. In Shape Gym is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is In Shape Gym niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. In Shape Gym behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 4. In Shape Gym is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. In Shape Gym respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/ of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. In Shape Gym gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming.In Shape Gym zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/ of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
 1. Onze vestiging is voorzien van De camera’s zijn voor de deur geplaatst. De camera’s zijn geplaatst ten behoeve van de volgende doeleinden: de bescherming van de veiligheid en gezondheid van bezoekers en werknemerde beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
 2. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
 3. het vastleggen van
 4. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan video- opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 1. Leidinggevende en/of eigenaar
 2. ambtenaren van de politie in geval van incidenten
 3. Privacy
 4. De camerabeelden vallen onder de regels voor privacy van personeel, leden en Om die reden worden de beelden niet beschikbaar gesteld aan derden. De beelden worden enkel adhoc bekeken tenzij er een incident is waar de beelden voor nodig zijn. b. De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/ verzorgers van jeugdleden. De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.
 5. De camerabeelden worden een aantal weken bewaard. Indien vereist i.v.m. een incident of calamiteit, kan de directie van deze termijn afwijken en de beelden langer bewaren.
 6. De verstrekte informatie op de website inshapegym.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 7. In Shape Gym maakt regelmatig foto’s tijdens trainingen ter promotie op de site of social media Dit wordt altijd vooraf vermeld en uiteraard kun je aangeven er niet op te willen.
 8. Hoewel In Shape Gym de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan In Shape Gym niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. In Shape Gym aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van In Shape Gym sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 9. De website inshapegym.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van In Shape Gym.
 10. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door In Shape Gym.
 2. Op elke overeenkomst tussen In Shape Gym en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

OPENINGSTIJDEN

 1. In Shape Gym is gerechtigd om de locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens en buiten algemene erkende feestdagen en/of schoolvakanties met een maximum van 5 weken per kalenderjaar.
 2. In Shape Gym is gerechtigd om de openingstijden van de locatie tijdelijk of permanent te wijzigen.
 3. In Shape Gym is gerechtigd om de locatie voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.